STĄPORKÓW? – NATURALNIE! KONKURS PLASTYCZNY

1. Organizatorem konkursu jest:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie
Współorganizatorzy:
• Urząd Miejski w Stąporkowie
* Nadleśnictwo Stąporków
* Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajozanwcze w Końskich
 
2. Cel konkursu
• popularyzacja sztuki,
• promocja walorów turystycznych Gminy Stąporków, w tym trzech rezerwatów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Stąporków.
• uwrażliwienie na naturę i ekologię,
• konfrontacja dorobku artystycznego,
 

3. Temat i technika

Na podstawie zdjęć, których właścicielem jest Nadleśnictwo Stąporków, prezentujących uroki fauny i flory trzech rezerwatów: Górnej Krasnej, Skałek Piekło koło Niekłania oraz Gagatów Sołtykowskich wykonujemy pracę plastyczną realnie odzwierciedlającą zdjęcie lub jego indywidualną interpretację. Pracę można wykonać dowolną techniką kolorową: kredkami, pastelami, akwarelami, temperą, akrylami czy farbami olejnymi na dowolnym podkładzie w zależności od techniki. Format – A4.

4. Zasady uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 12 lat bez względu na poziom artystyczny. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych:
* od V do VIII klasy szkoły podstawowej,

* młodzież szkół średnich I dorośli

5. Założenia organizacyjne
• wypełnione prawidłowo karty zgłoszeń, zgody na udział (w przypadku osób niepełnoletnich) należy nadsyłać na adres: adres e-mail: staporkowmgokis@gmail.com
• niepełnoletni wykonawcy powinni nadesłać wraz ze zgłoszeniem pisemną zgodę opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w sieci;
• najlepsi wykonawcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
• najlepsza twórczość będzie zaprezentowana i promowana szerzej przez MGOKiS.
 
6. Kryteria oceny
Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów oceniać będzie:
• poziom wykonania,
• ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt Rady Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny. Organizator zastrzega sobie prawo
do ostatecznej interpretacji regulaminu, oraz poczynienia w nim ewentualnych zmian.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i finału konkursu zostanie podany do wiadomości na stronie.
 
7. Termin i miejsce
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 12 czerwca 2020 r. (piątek).
Formą zgłoszenia jest nadesłana drogą elektroniczną Karta Zgłoszenia wraz ze zdjęciem wykonanej pracy w formacie jpg na adres: staporkowmgokis@gmail.com W treści maila należy podać nazwę konkursu “Stąporków? – Naturalnie”.
 
 
Karta zgłoszenia konkursu “Stąporków? Naturalnie!”
 
Imię i nazwisko uczestnika/-ów
 
Wiek uczestnika/-ów
Adres zamieszkania
 
Numer telefonu do kontaktu
e-mail
Nazwa pracy
 
Imię i nazwisko opiekuna*
Numer telefonu opiekuna*
*/w przypadku osób niepełnoletnich/
 
 
Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w związku z konkursem “Stąporków? Naturalnie!”, organizowanym przez M-GOKiS w Stąporkowie i zrzekam się roszczeń finansowych z tego tytułu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych */oraz danych osobowych mojego dziecka,/ zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na stronie MGOKiS
w Stąporkowie.
 
* niepotrzebne skreślić
 
………………………………………………………………………………..
data i podpis wykonawcy
/w przypadku osób niepełnoletnich – podpis opiekuna/