KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  i Sportu w Stąporkowie (dalej: MGOKiS) z siedzibą w Stąporków 26-220, ul. Piłsudskiego 103.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) promocji MGOKiS,
  b)wykonania zadań MGOKiS i innych prawnych obowiązków, w tym umownych MGOKiS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  c)realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOKIS(podstawa prawna:(art. 6 ust. 1 lit f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów
  z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz w zw. Z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonywania zadań MGOKiS i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  c) przez czas, w którym MGOKiS może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych i/lub
  d) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
  z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacje oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych
  i wykonywania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 5. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
  a) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b) prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  d) prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych osobowych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.
 7. Inspektor Ochrony Danych:
  Izabela Remjasz
  tel. kontaktowy: +48 41 37 41 086
  e-mail: iod@staporkowmgokis.pl