IV RAJD Z FLAGĄ

IV „RAJD Z FLAGĄ”
2 maja 2018
REGULAMIN

Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.
I . CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji
i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz nordic walking.
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
4. Popularyzacja walorów krajoznawczych Gminy Stąporków.
5. Uczczenie Święta Flagi Narodowej.oraz 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
II. ORGANIZATORZY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie.
Nadleśnictwo Stąporków.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. „RAJD Z FLAGĄ” Nordic Walking odbędzie się 2. 05. 2018 r. (środa).
2. Zbiórka uczestników o godz. 9.00 przy M-GOKiS i wyjazd autokarem
do start imprezy.
3. Rajd odbędzie się na długości ok. 7 km., na trasie leśniej okolicach Niekłania: Majzlowa Droga, Graniczna Droga, Rezerwat Skałki „Piekło” pod Niekłaniem, ścieżka edukacyjna, gospodarstwo szkółkarskie.
4. Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi rajdu.
IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego upoważniającą do udziału w „RAJDZIE Z FLAGĄ”, lub przebywać pod bezpośrednią jego opieką.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne nieprzemakalne obuwie; wskazane są także kijki do nordic walkingu.
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rajdu jest złożenie podpisu na liście startowej.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
5. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i wysłanie go na adres sekretariat@staporkowmgokis.pl lub dostarczenie do sekretariatu
M-GOKiS do 27. 04. 2018 r.
2. Istnieje możliwość zapisu w dniu rajdu, jednak w takim przypadku organizator
nie może zagwarantować pełnych świadczeń (ubezpieczenia i posiłku na mecie rajdu).
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, (którego podpisanie
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu), dostarczenie go do organizatora rajdu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł.
VI. ŚWIADCZENIA
1. Dyplom uczestnictwa
2. Przewodnik
3. Poczęstunek
5. Ubezpieczenie
6. Przejazd na miejsce rajdu i powrót do Stąporkowa
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
i ochrony przyrody oraz do stosowania się do postanowień organizatorów.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi.
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.
KONTAKT: 41/374 10 86, 509 307 590

 

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam swój udział w IV „RAJDZIE Z FLAGĄ” NORDIC WALKING, organizowanym w dniu 2 maja 2018 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………….
PESEL:………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem/(-am) się z regulaminem IV „RAJD Z FLAGĄ” NORDIC WALKING i zobowiązuję się go przestrzegać.
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie

Stąporków, dn.………………………………….. …………………………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis uczestnika

W związku ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w IV „RAJD Z FLAGĄ”, wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi oraz przetwarzanie danych osobowychw celu realizacji, sprawozdawczości i promocji powyższego wydarzenia.
* Podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Uczestnik ma prawo do wglądu oraz zmiany danych osobowych.

Stąporków, dn.………………………………….. …………………………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis uczestnika