Deklaracja dostępności

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Stąporkowie i serwisu www.staporkowmgokis.pl.

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2010

Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie.

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie.

– wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają).

– filmy nie posiadają audio deskrypcji.

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),

– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

pod adresem www.staporkowmgkis.pl  znajduje się wersję kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery), możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Mateusz Jedynak – Koordynator ds. dostępności – Administrator strony

e-mail: m.jedynak@staporkowmgokis.pl

Telefon: 41 3724 10 86

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 103, 26-220 Stąporków. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Piłsudskiego (główne wejście) oraz z tyłu budynku od ul. Reymonta.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Przed głównym wejściem jak i od strony parkingu (ul. Reymonta) do budynku prowadzą schody. Za drzwiami wejściowymi na poziomie parteru schody prowadzą na pierwsze piętro (do biblioteki i sekretriatu).

Dla osób na wózkach dostępne są: parter i  pierwsze piętro. Instytucja posiada schodołaz dla wózków inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku Amfiteatru.

Za budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono ….  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W MGOKiS w Stąporkowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Na korytarzach ustawione są miejsca siedzące – dla osób oczekujących.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy MGOKiS.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów

MGOKiS, ul. Piłsudskiego 103 – 41 374 10 86,

Stadion Miesjki, ul. Piłsudskiego 110

 

Sporządził: Mateusz Jedynak

Koordynator ds. dostępności