Czytak

Biblioteka Publiczna w Stąporkowie bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka Publiczna w Stąporkowie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych
i słabowidzących – Edycja 2015”
realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet 1089 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

regulamin


IMG_0464 IMG_0468

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus
użyczonego Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stąporkowie
w ramach projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówione jdla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015”
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych ,,Czytak Plus” Czytelnikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie
2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie
II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej
§ 1.
1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
§ 2.
1. Czytaka Plus wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością przedłużenia, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni.
2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.
§ 3.
1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.