XI STĄPORKOWSKIE DYKTANDO 2017

Regulamin Konkursu Ortograficznego
XI STĄPORKOWSKIE DYKTANDO 2017
pod patronatem honorowym
Burmistrza Stąporkowa

o tytuły:

Mistrza Ortografii
I Wicemistrza Ortografii
II Wicemistrza Ortografii

I. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest
MGOKiS – Biblioteka Publiczna w Stąporkowie

przy udziale
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie
Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie
Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża” w Odrowążu

II. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu koneckiego, który ukończył 16 lat.
2. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich jednakowy.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa:
zgłoszenia można dokonać osobiście w bibliotece, telefonicznie: 041 374 10 86, wew.13
lub mailowo: biblioteka.staporkow@op.pl

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2017 r.
Liczba uczestników DYKTANDA jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora DYKTANDA oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez MGOKiS w Stąporkowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Udział w DYKTANDZIE jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

III. Jury:

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie:
Eliza Woźniak – Przewodnicząca
Anna Misiowiec – członek
Marzanna Błońska – członek
Mariola Szocińska – członek
Marcin Michalczyk – członek
Marta Młodawska – członek
Wiesława Kulińska – sekretarz

IV. Przebieg konkursu:

1. XI STĄPORKOWSKIE DYKTANDO odbędzie się 15 marca 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 103 (sala kawiarniana),
26-220 Stąporków
o godzinie 1000.
2. Uczestnicy winni przybyć 30 minut przed rozpoczęciem pisania DYKTANDA.
3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników itp.
4. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.
5. Oceniana jest również interpunkcja.
6. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślania muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter „drukowanych”.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów.

V. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

VI. Podsumowanie Dyktanda i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 marca 2017 r. do godz. 13. O ewentualnej zmianie godziny ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani.